Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Slovenský jazyk

Definícia jazykových úrovní

podľa spoločného európskeho rámca 
A1 – C2

Jazykové úrovne:

A1 - Základné použitie jazyka

Rozumie a vie používať známe každodenné výrazy a celkom jednoduché vety, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych potrieb. Dokáže predstaviť seba a druhých ľudí a klásť im otázky, napr. kde bývajú, akých ľudí poznajú alebo aké veci majú – aj odpovedať na otázky tohto typu. Dokáže sa jednoducho dorozumieť, ak partner rozpráva pomaly a zrozumiteľne a je ochotný pomôcť.

A2 - Základné použitie jazyka

Rozumie vetám a často používaným výrazom, ktoré súvisia s bezprostredným okolím (napr. informácie o človeku a jeho rodine, nákupy, práca, bližie okolie). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých rutinných situáciach, v ktorých ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Dokáže jednoduchými prostriedkami opísať vlastný pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

B1 - Samostatné používanie jazyka

Rozumie hlavným bodom, ak sa používa jasná štandardná reč a keď ide o známe veci týkajúce sa práce, školy, voľného času a pod. Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré zažijete pri cestách v nemecky hovoriacich krajinách. Dokáže sa jednoducho a v súvislostiach vyjadrovať o známych témach a oblastiach záujmu a hovoriť o zážitkoch a udalostiach, popísať svoje sny, túžby a ciele a krátko vysvetliť alebo zdôvodniť svoje plány a názory.

B2 - Samostatné používanie jazyka

Rozumie základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach, vo vlastnej branži rozumie aj odbornej diskusii a dokáže sa spontánne a plynulo dohovoriť, takže je bez väčšej námahy na oboch stranách možný normálny rozhovor s rodeným hovorcom. Vie sa jasne a detailne vyjadrovať k širokému spektru tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej téme a uviesť klady a zápory rozličných možností.

C1 - Kompetentné používanie jazyka

Rozumie celej škále náročných dlhších textov a chápe aj implicitné významy. Dokáže sa spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby musel častejšie zjavne hľadať slová. Dokáže jazyk účinne a flexibilne používať v spoločenskom a pracovnom živote príp. štúdiu, vyjadrovať sa jasne, štruktúrovane a podrobne ku komplexným témam a pritom primerane používať rozličné prostriedky spájania textu.

C2 - Kompetentné používanie jazyka

Bez námahy rozumie prakticky všetkému, čo číta alebo počuje. Informácie z rôznych písomných a počutých zdrojov dokáže zosumarizovať a popritom zdôvodniť a vysvetliť javy v súvislostiach. Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynule a presne a dokáže aj pri komplexnejších témach vyjadriť drobné významové odtiene.


VZOR CERTIFIKÁTU,KTORÝ UDEĽUJE JAZYKOVÁ ŠKOLA ALLUKA

Tento certifikát získavajú naši študenti po úspešnom zdolaní jedného celého školského roka a to aj v rámci skupinových aj individuálnych kurzov. V prípade, že nás navštevujete viac rokov za sebou, certifikát od nás dostávate na konci každého roku.

Zdieľajte nás