Jazyková škola Alluka.
Nájdete nás na Rybničnej ulici č. 40 v Bratislave.

Jazykové kurzy:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Slovenský jazyk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie skupinových a individuálnych kurzov pre fyzické a právnické osoby.

Článok 1. – úvodné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti jazykovej školy ALLUKA  (ďalej len „dodávateľ“) a zákazníka (ďalej „objednávateľ) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zaistení výučby (ďalej len „zmluva“) medzi dodávateľom a objednávateľom.

Článok 2. – uzatvorenie zmluvy
1. Zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká vyplnením prihlášky do kurzu objednávateľom a akceptáciou tejto prihlášky dodávateľom. Akceptácia prihlášky zo strany dodávateľa môže prebehnúť písomne alebo elektronicky (mailom, sms a iné). Prihlášku na kurz môže objednávateľ vyplniť stiahnutím si príslušného tlačeného formulára z webovej stránky dodávateľa.
2. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom je možné meniť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade, že takáto dohoda neexistuje, riadi sa zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľom všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 3. – predmet plnenia
1. Predmetom plnenia je výučba v skupinových a individuálnych kurzov pre fyzické a právnické osoby.

Článok 4. – kurzovné
1. Cena za príslušný kurz (ďalej len „kurzovné“) je zverejnená na webovej stránke.

Článok 5. – platobné podmienky
1. Platobné podmienky skupinových kurzov
Objednávateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť kurzovné v plnej výške spolu s podaním prihlášky. Posledný možný termín podania prihlášky je zverejnený na webovej stránke dodávateľa. Záväznú rezerváciu miesta v kurze potvrdí dodávateľ objednávateľovi až po uhradení kurzovného v plnej výške. V prípade, že objednávateľ neuhradí kurzovné v stanovenej lehote, zaniká mu právo na rezerváciu miesta vo vybranom kurze a dodávateľ má právo rezerváciu objednávateľa zrušiť alebo preradiť ho do kurzu rovnakej resp. najbližšej úrovne s inou časovou dispozíciou.
2. Platobné podmienky individuálnych kurzov/ hodín
V prípade individuálnych kurzov/hodín je objednávateľ povinný uhradiť kurzovné v plnej výške buď dopredu za jednu hodinu alebo viac hodín, z čoho sa bude následne čerpať, tzv. „budget“ alebo najneskôr 24 hodín po hodine.
3. Všeobecné platobné podmienky
Kurzovné skupinových a individuálnych kurzov je možné uhradiť len prevodom na účet:
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0050 3396 7085
Do poznámky je potrebné uviesť tento tvar: DAR – kód kurzu – celé meno .
V prípade individuálnych kurzov/ hodín, sa kód kurzu neuvádza, uvádza sa: DAR – celé meno.
V prípade, že bude platcom právnická osoba, môže byť objednávateľovi na vyžiadania vystavená faktúra. Objednávateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť dodávateľovi fakturačné údaje a následne je povinný dodržať splatnosť daňového dokladu (faktúry).
Pri úhrade prevodom sa kurzovné považuje za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.
Zaplatené kurzovné sa po nastúpení na kurz nevracia. Viď článok 7 – práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa. Zaplatené kurzovné nie je tiež možné preniesť do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa objednávateľ riadne prihlásil.

Článok 6. – práva a povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ má právo vyžadovať od objednávateľa absolvovanie znalostného zaraďovacieho testu. Dodávateľ si vyhradzuje právo nezapísať objednávateľa do ním zvoleného kurzu, pokiaľ odmietne nástup do pre neho vhodnej t.j. odporučenej úrovne kurzu. Dodávateľ si taktiež vyhradzuje právo nezapísať objednávateľa do ním zvoleného kurzu, pokiaľ odmietne absolvovanie znalostného zaraďovacieho testu alebo pokiaľ výsledok testu nezodpovedá úrovni objednávateľom zvoleného kurzu.
2. Ak objednávateľ v priebehu semestra prestupuje z vlastnej vôle do kurzu inej úrovne pokročilosti, dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa vyplnenie zaraďovacieho testu.
3. Dodávateľ má právo v priebehu trvania kurzu preradiť objednávateľa , ktorého jazykové znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu do iného kurzu, ktorého pokročilosť lepšie zodpovedá objednávateľovým znalostiam. Objednávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie kurzovného.
4. Ak objednávateľ splní všetky podmienky prihlásenia do kurzu a uhradí plnú výšku školného, je dodávateľ povinný rezervovať mu miesto v príslušnom kurze.
5. Dodávateľ je oprávnený vylúčiť objednávateľa z kurzu, ak tento neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
6. Dodávateľ je oprávnený zrušiť kurz ešte pred jeho začatím. V takomto prípade vráti objednávateľovi plnú výšku už uhradeného školného. Ak sa kurz nenaplní potrebným počtom záujemcov (potrebný počet záujemcov: min 2 účastníci), je zrušený a účastníkom, ktorí už kurzovné zaplatili, sa vráti kurzovné v plnej výške, prípadne môže dodávateľ objednávateľovi ponúknuť alternatívny kurz, ak taký existuje.
7. Z vážnych dôvodov môže dodávateľ zrušiť kurz i v jeho priebehu. V takomto prípade vráti dodávateľ objednávateľovi alikvotnú výšku uhradeného školného v závislosti od počtu vyučovacích hodín, ktoré neprebehli.
8. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram a miesto výučby. Ak k takejto zmene dôjde, objednávateľ bude bezodkladne informovaný telefonicky alebo mailom.
9. Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa výučba nerealizuje.  Dodávateľ neposkytuje náhradné hodiny ak na deň výučby pripadne štátny sviatok alebo školské prázdniny a takisto neposkytuje kompenzáciu za neúčasť na vyučovacej hodine.
10. Jednotlivé jazykové kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a dodávateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Fakt, že bol v kurze vymenený lektor nie je dôvodom na reklamáciu zo strany objednávateľa a neoprávňuje ho k vráteniu kurzovného.
11. V zmysle udržania kvality vyučovacieho procesu a z úcty k ostatným pokladá dodávateľ za svoju povinnosť vylúčiť z kurzu objednávateľa, ktorý by svojim správaním narušoval riadny priebeh vyučovacieho procesu alebo poškodzoval priestory, či materiálne vybavenie učební a ostatných priestorov dodávateľa.
12. Dodávateľ neručí za prípadné straty cenností a osobných vecí.
13. Dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa preukázanie jeho totožnosti.

Článok 7. – práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa
Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného
1. Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu, na ktorý bol objednávateľ riadne prihlásený, sa účtuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, bez ohľadu na účasť objednávateľa na výučbe.
Všeobecné práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa
1. Objednávateľ nemá právo na vrátenie školného ani jeho časti v prípade, že sa v ktoromkoľvek momente po uhradení kurzovného rozhodne výučbu neprevziať.
2. Ak objednávateľ bez závažného dôvodu, ktorý by bol uznaný oboma stranami odmietne prevziať výučbu, považuje sa výučba za splnenú. Objednávateľ nemá v prípade neodobrania výučby nárok na vrátenie už uhradeného kurzovného ani jeho časti. Ak objednávateľ odmietne prevziať objednanú výučbu zo zdravotných dôvodov, ktoré doloží lekárskou správou, má právo na vrátenie alikvotnej časti už uhradeného školného za časť výučby, ktorú zo zdravotných dôvodov nemohol absolvovať. Za závažný dôvod sa považuje len lekárska správa dokazujúca neschopnosť objednávateľa zúčastniť sa kurzu. Za závažný dôvod sa nepovažuje zmena časových dispozícií v osobnom ani pracovnom živote objednávateľa.
3. Objednávateľ môže z vlastnej vôle alebo na doporučenie lektora prestúpiť v priebehu semestra do iného kurzu dodávateľa. Podmienkou takéhoto prestupu je voľná kapacita v kurze, do ktorého má objednávateľ záujem prestúpiť. Pri prestupe do iného kurzu je objednávateľ povinný vyplniť znalostný zaraďovací test, ak ho o to dodávateľ požiada. V prípade, že objednávateľ prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel školného za zostávajúcu časť výučby. V prípade, že objednávateľ prestupuje do lacnejšieho kurzu, cenový rozdiel prepadá v prospech dodávateľa.
4. Objednávateľ má právo pred zahájením kurzu poznať učebnicu, podľa ktorej bude kurz vedený.
5. Objednávateľ ručí dodávateľovi za škody, ktoré spôsobil v  priestoroch školy. Dodávateľ si od objednávateľa môže vymáhať úhradu spôsobených škôd.
6. V prípade neúčasti na výučbe neposkytuje dodávateľ žiadnu kompenzáciu. V odôvodnenom prípade bude objednávateľovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje. Nárok nahradiť si zameškané hodiny zaniká v deň ukončenia kurzu, na ktorý bol objednávateľ riadne prihlásený.
7. V prípade individuálneho vyučovania je možné objednávanie elektronicky aj ústne. V prípade zrušenia individuálnej hodiny je potrebné oboznámiť dodávateľa 24 hodín vopred. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú a objednávateľovi bude účtovaný riadny poplatok za vyučovaciu hodinu. Presúvanie hodín pri individuálnom vyučovaní je podmienené možnosťami lektorov a obsadenosťou tried jazykovej školy.
8. Objednávateľ individuálnych hodín, ktorý výučbu prerušil na dlhšie ako 2 mesiace resp. viac ako 2 mesiace nezačal s čerpaním predplatených hodín bude vyzvaný na vyčerpanie zvyšných predplatených hodín v najbližších 60 dňoch. V prípade, že objednávateľ zvyšné hodiny nevyčerpá, má škola právo ukončiť s objednávateľom spoluprácu bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie.

Článok 8. – reklamačný poriadok
Objednávateľ kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný akékoľvek svoje reklamácie alebo sťažnosti bezodkladne nahlásiť dodávateľovi, a to buď písomne alebo emailom. Dodávateľ sa zaväzuje preskúmať dôvody reklamácie iba v tom prípade, že reklamačná žiadosť bola spísaná písomne. Dodávateľ následne do 3 pracovných dní oboznámi objednávateľa so spôsobom riešenia problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej reklamácie, sťažnosti či podnetu. Dodávateľ sa zaväzuje, že reklamácia bude riešená promptne a bez zbytočného odkladu t.j. najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Objednávateľ obdrží od dodávateľa písomný doklad o vybavení reklamácie.

Článok 9.  – uznanie reklamácie
Možnosť reklamácie vhodnosti jazykovej náročnosti objednávateľom zvoleného kurzu sa vzťahuje iba na objednávateľa, ktorý pred objednaním príslušného kurzu absolvoval znalostný zaraďovací test a zapísal sa do kurzu presne podľa výsledkov tohto testu. V prípade reklamácie objednávateľom, ktorý sa do kurzu prihlásil bez absolvovania znalostného zaraďovacieho testu alebo sa prihlásil do inej úrovne, než mu bola vo výsledku znalostného zaraďovacieho testu odporučená, je dodávateľ oprávnený reklamáciu vhodnosti jazykovej úrovne kurzu okamžite zamietnuť.
Ako relevantný dôvod reklamácie nemôže byť uznaná zmena časových možností objednávateľa.

Článok 10. – spracovanie osobných údajov
Pri uzatvorení zmluvy je objednávateľ povinný uviesť vo formulári „Prihláška“ svoje osobné a iné údaje vyžadované vo formulári. V opačnom prípade má dodávateľ právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy a prihlášku neakceptovať. Všetky údaje, ktoré dodávateľ od objednávateľa získa v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo poskytovaním služieb budú zhromažďované a spracované výlučne na účely služieb poskytovaných v rámci dodávateľa a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Objednávateľ prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol dodávateľovi, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a natrvalo od jeho ukončenia. Vyššie uvedený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 11.  – záverečné ustanovenia
Vyplnením prihlášky na kurz resp. zúčastnenia sa akýchkoľvek služieb dodávateľa objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto obchodných podmienok je pre obe zmluvné strany záväzné.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.8. 2022

Zdieľajte nás